ניהול ספרים וחשבונות

ניהול ספרים וחשבונותכל בעל עסק מחוייב לנהל את ספריו כדין בהתאם לתקנות רשות המיסים. יש חשיבות עצומה לניהול ספרים תקין ומקצועי. ניהול ספרים רשלני עלול לגרור אחריו סנקציות של פקיד השומה ויכול להגיע גם עד לפסילת ספרים.
מטרת ניהול הספרים הינה לאפשר לרשויות המס להעריך את הפעילות העסקית של העוסק לקבוע שיטת ניהול אחידה לניהול מערכת החשבונות על העסק , תחת מערכת הגדרות אחידות ומפורשות והתאמה במידת האפשר את חובת ניהול הספרים והרכבם לאופן הפעילות של הנישום.
חברות רואי חשבון מתמחות בניהול ספרים וחשבונות בהתאם לאופי הפעילות של הנישום. החל מהנהלת חשבונות חד צידית וכלה בהנהלת חשבונות כפולה.
כמו כן, ניתנת האפשרות לייצוג הנישום מול פקיד שומה ועריכת הסדרים מולו.

רואה חשבון בעסק או בחברה מבקר את ספרי החשבונות, תפקידו להיות אחראי על הדוחות הכספיים והמאזנים של העסק, לנתח אותם ולעזור לבעל העסק לקבל החלטות מבחינה כלכלית. כל חברה מחוייבת בחתימה על הדו”חות הכספיים שלה ולכן בעצם מחוייבת כלחברה להעסיק רואה חשבון מבקר. רואה החשבון מנהל את התנהלותם החשבונאית של הלקוח אל מול רשויות המס. לרואי החשבון בדומה לעורכי דין יש שפה מקצועית יחודית אשר תורמת להתנהלות מקצועית טובה נועדה ויוצרת מכנה משותף להצגת מצבן הכספי של חברות. כך ניתן לערוך השוואה בין חברות בעלות מאפיינים שונים קריאת דוחות חיונית לפני קבלת החלטת השקעה וכמובן במעקב אחר השקעה קיימת.

דוחות כספיים מתפרסמים אחת לרבעון בחברות ציבוריות או אחת לשנה בחבות פרטיות. והם כוללים: דוח מאזן, דוח רווח והפסד דוח שינויים בהון העצי תזרים מזומנים ודוחות נוספים .