ניהול תיקי מעסיקים

ניהול תיקי מעסיקיםעל העסק לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה לפני תחילת העסקת עובדים.
נישום המעסיק עובדים בעסקו או המשלם תשלומים לספקים החייבים בניכוי מס במקור חייב בפתיחת תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק (בנוסף לתיק מס הכנסה). לאחר פתיחת תיק הניכויים יש לדווח לפקיד השומה על התשלומים ששילם לעובדים ולספקים בניכוי המס במקור, ולהעביר, מדי חודש, את סכום המס שנוכה על ידו למס הכנסה. לפעמים עסק צריך הלוואה ואז הרואה חשבון יכול לעזור למצוא הלוואות לעסקים בתנאי טובים.

ניהול תיקי מעסיקים ע”י אנשי מקצוע

מעסיק ישלם לעובדיו משכורת בתום כל חודש עבודה ולא יאוחר מיום 9 לחודש שלאחר חודש העבודה. אי תשלום משכורת במועד מהווה הלנת שכר.
עסק מחוייב בפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה טרם העסקת עובדים.

המעסיק חייב לרשום את העובדים בעסק. לאחר שפותחים את תיק הניכויים יש לדווח לפקיד השומה על התשלומים ששילם לעובדים ולספקים בניכוי המס במקור , ולהעביר, מדי חודש, את סכום המס שנוכה על ידו למס הכנסה .

מעסיק ישלם ל עובדיו משכורת בתום כל חודש עבודה ולא יאוחר מיום 9 לחודש שלאחר חודש העבודה. אי תשלום משכורת במועד מהווה הלנת שכר .

מה כולל ניהול תיק מעסיק

ניהול תיק מעסיק יכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
הפקת תלושי שכר
מעקב אחר ימי חופשה, מחלה והבראה
דיווח חודשי לרשויות המס ומעקב אחר תשלום המס בגין התלוש
ניהול ביטוח פנסיה חובה ו/או ביטוח מנהלי/קרנות פנסיה שח העובדים
קליטת עובד חדש
עזיבת עובד את מקום העבודה והדיווח הנלווה

תפריט נגישות