שירותי ביטוח במקרה של תאונה

שירותי ביטוח במקרה של תאונהביטוח רכב חלופי הוא למעשה כתב שירות שניתן על ידי חברה פרטית להשכרת רכב, הביטוח תקף באותם מקרים בהם הרכב המבוטח בביטוח מקיף יצא מכלל שימוש עקב תאונה או גניבה. ההתקשרות עם חברה פרטית להשכרת רכב היא באמצעות חברת הביטוח או עם סוכן הביטוח. כיסוי רכב חלופי מוגבל למקרים הבאים:
א. הרכב החלופי ניתן לתקופה של 30 יום במהלך כל תקופת הביטוח המצוינת בפוליסת הביטוח. ב. במקרה של תאונת דרכים- התקופה של קבלת הרכב החליפי מתחילה יום לאחר התאונה (לפי התאריך שמצוין בכתב השירות) והחזרת הרכב החלופי תהיה מצוינת אף היא בכתב השירות.
ג. במקרה של גניבת הרכב יש אפשרות לקבל רכב חלופי מהיום השמיני לאחר הגניבה ולטווח המצוין בכתב השירות.
מבוטח חייב לשמור על תקינות הרכב החלופי ולנהוג לגביו בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השירות.

שירותי גרירה- כמעט תמיד ניתן לרכוש במסגרת הביטוח המקיף ביטוח שירותי גרירה, שהוא למעשה כתב שירות של חברה פרטית הנותנת שירותי גרירה. גם אם אינכם בעלי ביטוח מקיף ניתן להוסיף תשלום נוסף עבור שירותי גרירה במסגרת הביטוח. הכיסוי של שירותי הגרירה הינו לכל ימות השנה (למעט יום הכיפורים) במשך 24 שעות ביממה. השירות כולל: גרירת רכב (כתוצאה מתאונת דרכים, תקלה מכאנית או גניבה), התנעת הרכב, תיקוני דרך קלים (החלפת חלקים הם על חשבון המבוטח), חילוץ רכב (ממקומות סמוכים לדרך כתוצאה מתאונת דרכים או תקלה מכאנית).

השתתפות עצמית- בכל מקרה של תשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוחי לפי ביטוח מקיף, ינוכה מתביעתו של המבוטח סכום השתתפות עצמית הקבוע ברשימת הפוליסה בהתאם לסוג הנזק שנגרם. אין מנכים השתתפות עצמית במקרה של אובדן גמור או אובדן חלקי בביטוח רכב פרטי, בכל מקרה של תשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה מבוטח לפי אחריות חוקית כלפי צד שלישי, משלמת חברת הביטוח לצד השלישי בשמכם את הסכומים שאתם חייבים בתשלומם על פי חוק. החברה תגבה מכם את סכום ההשתתפות העצמית ולא תנכה אותו מהסכום שישולם לצד שלישי. אם הסכום המגיע לצד השלישי נמוך או שווה לסכום ההשתתפות העצמית, החברה אינה חייבת בתשלום כלשהו לצד השלישי.